photo

Σπουδές/Εκπαίδευση

Πτυχίο: PhD
Έτος: 1987
Ίδρυμα: Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα: Χημείας

Πτυχίο: B.S.
Έτος: 1979
Ίδρυμα: Α.Π.Θ.
Τμήμα: Χημείας

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Τμήμα Χημείας

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: +30-2651008348/9061
e-mail:

Ερευνητικά θέματα (σχετικά με το Ινστιτούτο)

 1. Έλεγχος Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος
 2. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ανάπτυξη και εφαρμογές αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού οργανικών τοξικών και επιβλαβών ενώσεων στο περιβάλλον και τα τρόφιμα (νερό, έδαφος, ζωικά και φυτικά προϊόντα) με τη χρήση αέριας και υγρής χρωματογραφίας σε συνδιασμό με φασματοσκοπία μάζας.
 • Έλεγχος υπολειμμάτων οργανικών μικρορρυπαντών και εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα (νερό, έδαφος, ζωικά και φυτικά προϊόντα).
 • Φυσικοχημική συμπεριφορά οργανικών μικρορρυπαντών στο περιβάλλον.
 • Προσρόφηση, φωτόλυση και φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών τοξικών ενώσεων (φυτοφάρμακα, φάρμακα και άλλοι οργανικοί μικρορυπαντές)
 • Φυσικές και χημικές διεργασίες καθαρισμού και εξυγίανσης υγρών αποβλήτων και νερού.

Επαγγελματική Εμπειρία

2003 - σήμερα Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.
1998- 2003 Αν. καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.
1992 – 1998 Επ. καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.
1988 – 1998 Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.
1982 – 1988 Επ. συνεργάτης, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.
Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία:
 • Τμήμα Βιοχημείας, Κέντρου Επιστημών της Υγείας του Πολιτειακού Παν/μίου του Texas στο San Antonio, TX, USA, Μάρτιος – Σεπτέμβριος 1989 (Prof. D. Hanahan)
 • Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Πολιτειακού Παν/μίου του Texas στο San Antonio, TX, USA, Σεπτέμβριος 1989-Ιούνιος 1990 (Prof. B. Thyagarajan)
 • Πανεπιστήμιο του Kuopio, Φινλανδία, “Course on Biomonitoring Methods”, Υποτροφία: European Science Foundation (ESF), Research Fellowship in Toxicology, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1994 (Prof. O. Hanninen)

Πρόσφατες και σχετικές δημοσιεύσεις

1. Christina I. Kosma, Dimitra A. Lambropoulou, Triantafyllos A. Albanis, “Photochemical transformation and wastewater fate and occurrence of omeprazole: HRMS for elucidation of transformation products and target and suspect screening analysis in wastewaters”, Science of the Total Environment (2017) 590-591, 2017, pp 592-601.

2. V.A. Sakkas, M. Sarro, M. Kalaboka, V. Santoro, T. Albanis, P. Calza, C. Medana, “Evaluating the photocatalytic treatment of stevioside by TiO2 in different aqueous matrices and identification of transformation products”, Science of the Total Environment (2017), 607-608, pp 568-577.

3. Oscar Aznar-Alemany, Yann Aminot, Judit Vila-Canop, Marianne Kock-Schulmeyer, James W.Readman, Antonio Marques, Lia Godinho, Elena Botteon, Federico Ferrari, Vassiliki Boti, Triantafyllow Albnani,s Ethel Eljarrat, Damià Barceló, “Halogenated and organophosphorus flame retardants in European acquaculture samples, Science of the Total Environment (2018), 612, pp 492-500.

4. C.I. Nannou, V.I. Boti, T.A. Albanis, “Trace analysis of pesticide residues in sediments using liquid chromatography–high-resolution Orbitrap mass spectrometry”, Anal. Bioanal. Chem. 410 (2018) 1977–1989.

5. P.S. Konstas, I. Konstantinou*, D. Petrakis, T. Albanis*, Development of SrTiO3 photocatalysts with visible light response using amino acids as dopant sources for the degradation of organic pollutants in aqueous systems. Catalysts, 8, 528-546, 2018; doi:10.3390 / catal8110528.

6. P.S. Konstas, I. Konstantinou*, D. Petrakis, T. Albanis*. Synthesis, characterization of g-C3N4/SrTiO3 heterojunctions and photocatalytic activity for organic pollutants degradation. Catalysts, 8, 554-570, 2018; doi:10.3390/catal8110554.

7. J. R. Gadelha, A. C. Rocha, C. Camacho, E. Eljarrat, A. Peris, Y. Aminot, W. Readman, V. Boti , C. Nannou , M. Kapsi, T. Albanis, F. Roch, A. Machado, A. Bordalo, L. M.P. Valente, M. L. Nunes, A. Marques and C. M. R. Almeida, Persistent and emerging Pollutants assessment on aquaculture oysters (Crassostrea gigas) from NW Portuguese coast ( Rio De Aveiro), Sci. Total Environ. 666 (2019) 731-742

8. P.S. Konstas, C. Kosma, I. Konstantinou*, T. Albanis*. Photocatalytic treatment of pharmaceuticals in real hospital wastewaters for effluent qualityamelioration. Water, 2019, 11, 2165; doi:10.3390/w11102165.

9. Ch. Kosma, Ch. Nannou, V. Boti, T. Albanis, “Psychiatrics and selected metabolites in hospital and urban wastewaters: Occurrence, removal, mass loading, seasonal influence and risk assessment”, Science of the Total Environment 659 (2019) 1473-1483.

10. Yann Aminot, Stephen J. Sayfritz, Kevin V. Thomas, Lia Godinho, Elena Botteon, Federico Ferrari, Vasiliki Boti, Triantafyllos Albanis, Marianne Kock-Schulmeyer, M. Silvia Diaz-Cruz, Marinella Farre, Damia Barcelo, Antonio Marques, James W. Readman, “Environmental risks associated with contaminants of legacy and emerging concern at European aquaculture areas” Environmental Pollution 252 (2019) 1301-1310.

Number of publications, 236 ( 4-4-2020) Number of citations: >12.463 (Scopus 4-4-2020)

H factor = 53 (Scopus 4-4-2020)

Πρόσφατα ερευνητικά έργα και χρηματοδοτήσεις (τα τελευταία 5 χρόνια)

 1. European Commission, SEA-on-a-CHIP 614168, “Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous lab-on-a-chip biosensor”, 2014-2018, επιστ. υπεύθυνος Τ. Α. Αλμπάνης
 2. PHAREM,«Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον», επιστ. Υπεύθυνος Τ. Αλμπάνης, χρηματοδότηση από Interreg IPA Cross-order Cooperation Programme “Greece – Albania 2014-2020”
 3. ENVIAQUAMAN, «Πρότυπο σύστηνα διαχείρισης, ποιοτικής διασφάλισης και ελαχιστοποίσης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιδράσεων παραγωγής προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, Χρηματοδότηση Περιφέρεια Ηπείρου 2019-2021, ΕΣΠΑ, Επιστ. Υπεύθυνος Τ. Αλμπάνης
 4. Foodomics-GR – Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων, χρηματοδότηση από ΥΠΑΙΘ-ΕΣΠΑ,2017-2020, επιστ. υπεύθυνος Τ. Α. Αλμπάνης