photo

Σπουδές/Εκπαίδευση

Πτυχίο: PhD
Έτος: 2009
Ίδρυμα: Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα: Χημείας

Πτυχίο: MSc
Έτος: 2003
Ίδρυμα: Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα: Χημείας

Πτυχίο: B.S.
Έτος: 2001
Ίδρυμα: Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα: Χημείας

Βασιλική Μπότη

Τμήμα Χημείας

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: +30-26510 08319
e-mail:

Ερευνητικά θέματα (σχετικά με το Ινστιτούτο)

  1. Έλεγχος Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος
  2. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών μεθοδολογιών εκχύλισης (LLE, SPE, SPME, MSPD, QuEChERS) για τον προσδιορισμό τοξικών μικρορυπαντών (φυτοφάρμακα, ενώσεις που προκαλούν ενδοκρινική διαταραχή, φαρμακευτικές ενώσεις, ψυχιατρικές ενώσεις κ.α.) σε περιβαλλοντικά υποστρώματα (υδατικά και εδαφικά συστήματα), γεωργικά προϊόντα (φρούτα και λαχανικά), προϊόντα ζωικής προέλευσης (π.χ. γάλα) και βιολογικά δείγματα (αίμα, ούρα, τρίχες κ.α.).
  • Επικύρωση αναλυτικών μεθόδων και προσδιορισμός αβεβαιότητας των μετρήσεων. Εφαρμογή χημειομετρικών μεθόδων (Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, Πειραματικοί σχεδιασμοί, Ανάλυση διακύμανσης) – Στατιστική επεξεργασία δεδομένων.
  • Εξειδίκευση στην τεχνική υποστήριξη και λειτουργία του υβριδικού αναλυτή μαζών LTQ-ORBITRAP υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας μάζας σε σύζευξη με υγρή χρωματογραφία υπέρ-υψηλής απόδοσης (UHPLC).
  • Φυσικοχημική συμπεριφορά και τύχη οργανικών ρύπων στο περιβάλλον (κινητική, μηχανισμοί διάσπασης) - Έλεγχος τοξικότητας.
  • Τεχνολογία απορρύπανσης υπολειμμάτων οργανικών μικρορυπαντών από υδατικά συστήματα (προσρόφηση, διεργασίες οξείδωσης, ομογενής και ετερογενής φωτοκατάλυση).

Επαγγελματική Εμπειρία

2014 – σήμερα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τοποθέτηση στο Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας -Μονάδα Περιβαλλοντικής, Οργανικής και Βιοχημικής Ανάλυσης-Orbitrap LC-MS-Δίκτυο Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας-Τμήμα Χημείας.
2006 - 2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ, ΠΕ Χημικών).

Πρόσφατες και σχετικές δημοσιεύσεις

1. Kosma, C.I., Kapsi, M.G., Konstas, P.-S.G., Trantopoulos, E.P., Boti, V.I., Konstantinou, I.K., Albanis, T.A.” Assessment of multiclass pharmaceutical active compounds (PhACs) in hospital WWTP influent and effluent samples by UHPLC-Orbitrap MS: Temporal variation, removals and environmental risk assessment”, Environmental Research, 191, (2020).

2. Kalaboka, M., Chrimatopoulos, C., Jiménez-Holgado, C., Boti, V., Sakkas, V., Albanis, T., “Exploring the efficiency of UHPLC-orbitrap ms for the determination of 20 pharmaceuticals and acesulfame k in hospital and urban wastewaters with the aid of FPSE”, Separations, 7, 3, (2020), pp. 1-19.

3. Yann Aminot, Stephen J. Sayfritz, Kevin V. Thomas, Lia Godinho, Elena Botteon, Federico Ferrari, Vasiliki Boti, Triantafyllos Albanis, Marianne Kock-Schulmeyer, M. Silvia Diaz-Cruz, Marinella Farre, Damia Barcelo, Antonio Marques, James W. Readman, “Environmental risks associated with contaminants of legacy and emerging concern at European aquaculture areas” Environmental Pollution 252 (2019) 1301-1310.

4. Ch. Kosma, Ch. Nannou, V. Boti, T. Albanis, “Psychiatrics and selected metabolites in hospital and urban wastewaters: Occurrence, removal, mass loading, seasonal influence and risk assessment”, Science of the Total Environment 659 (2019) 1473-1483.

5. C.I. Nannou, V.I. Boti, T.A. Albanis, “Trace analysis of pesticide residues in sediments using liquid chromatography–high-resolution Orbitrap mass spectrometry”, Anal. Bioanal. Chem. 410 (2018) 1977–1989.

6. A.C. Rocha, C. Camacho, E. Eljarrat, A. Peris, Y. Aminot, J.W. Readman, V. Boti, C. Nannou, A. Marques, M.L. Nunes, C.M. Almeida, “Bioaccumulation of persistent and emerging pollutants in wild sea urchin Paracentrotus lividus”, Environ. Res. 161 (2018).

7. . Aznar-Alemany Ò., Aminot Y., Vilà-Cano J., Köck-Schulmeyer M., Readman J.W., Marques A., Godinho L., Botteon E., Ferrari F., Boti V., Albanis T., Eljarrat E., Barceló D. (2018), “Halogenated and organophosphorus flame retardants in European aquaculture samples”, Science of the Total Environment, 612, 492-500.

8. V. Boti, V. Sakkas, and T. Albanis, Chapter 22 “Assessment of the Occurrence and Fate of Transformation Products of Endocrine Disrupting Compounds EDCs in the Environment”, p.661, volume 2, p.385, “Transformation Products of Emerging Contaminants in the Environment: Analysis, Processes, Occurrence, Effects and Risks”, editors D. A. Lambropoulou, Leo M. L. Nollet, John Wiley & Sons, 2014.

Number of publications, 17 ( 16-11-2020) Number of citations: >287 (Scopus 16-11-2020)

H factor = 10 (Scopus 16-11-2020)

Πρόσφατα ερευνητικά έργα και χρηματοδοτήσεις (τα τελευταία 5 χρόνια)

«Comparative research on endocrine disrupters, phylogenetic approach and common principIes focusing on androgenic / antiandrogenic compounds», 1/10/2002-30/09/2003, 1/10/2003-31/07/2004,01/08/2004-30/09/2005. (Επιστημονικώς υπεύθυνος Τρ. Α. Αλμπάνης).

«Ασύρματο σύστημα επιτήρησης της ποιότητας των υδάτων στους ποταμούς Άραχθο και Vjose (WWQM-AVR)», 01/10/2012-30/06/2014. (Επιστημονικώς υπεύθυνος Ν. Μάνθος).

«Παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, θαλάσσιων ρύπων από ένα αυτόνομο "Lab -on -a - chip" βιοαισθητήρα, Real time monitoring of sea contaminants by an autonomous Lab-on-a-CHIP biosensor» (FP7-OCEAN-2013) (Νο 81408), 01/7/2014-31/05/2017. (Επιστημονικώς υπεύθυνος Τ. Αλμπάνης).

PHAREM,«Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον», επιστ. Υπεύθυνος Τ. Αλμπάνης, χρηματοδότηση από Interreg IPA Cross-order Cooperation Programme “Greece – Albania 2014-2020”

ENVIAQUAMAN, «Πρότυπο σύστηνα διαχείρισης, ποιοτικής διασφάλισης και ελαχιστοποίησης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιδράσεων παραγωγής προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, Χρηματοδότηση Περιφέρεια Ηπείρου 2019-2021, ΕΣΠΑ, Επιστ. Υπεύθυνος Τ. Αλμπάνης.