photo

Σπουδές/Εκπαίδευση

Πτυχίο: Διδακτορικό Δίπλωμα
Έτος: 1999
Ίδρυμα: Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα: Χημείας

Πτυχίο: Πτυχίο
Έτος: 1992
Ίδρυμα: Α.Π.Θ.
Τμήμα: Γεωλογίας

Δήμητρα Χελά

Τμήμα Χημείας

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: +30-26510 08408
e-mail:

Ερευνητικά θέματα (σχετικά με το Ινστιτούτο)

  1. Έλεγχος Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος
  2. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Φυσικοχημική συμπεριφορά ρύπων (φυτοφάρμακα, αναδυόμενοι ρύποι, έμμονοι ρύποι) σε περιβαλλοντικά συστήματα
  • Τεχνολογία αντιρρύπανσης με έμφαση στην υγρή ρύπανση
  • Ανάπτυξη και εφαρμογές αναλυτικών μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό και τον έλεγχο οργανικών τοξικών και επιβλαβών ενώσεων σε περιβαλλοντικά υποστρώματα (νερό, έδαφος, ιζήματα, οργανισμοί) και υγρά απόβλητα
  • Εκτίμηση οικολογικού κινδύνου από μικρορύπους σε υδάτινους αποδέκτες.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογές αναλυτικών μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και εκτίμηση της διατροφικής έκθεσης.

Επαγγελματική Εμπειρία

2016-σήμεραΑναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2012-2016 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ), Πανεπιστήμιο Πατρών,
2007-2010 Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμ. ΔΕΑΠΤ, Παν. Ιωαννίνων
2001-2007 Λέκτορας ΔΕΑΠΤ, Παν. Ιωαννίνων
1999-2001 Επίκ. Καθηγητής με σύμβαση Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΔΠΦΠ), Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόσφατες και σχετικές δημοσιεύσεις

1. Moshou, H., Karakitsou, A., Yfanti, F., Hela, D., Vlastos, D., Paschalidou, A.K., Kassomenos, P., Petrou, I. Assessment of genetic effects and pesticide exposure of farmers in NW Greece (2020) Environmental Research, 186, 109558

2. Αntonopoulou, Thoma, A., Konstantinou, F., Vlastos, D., Hela, D. Assessing the human risk and the environmental fate of pharmaceutical Tramadol (2020) Science of the Total Environment, 710

3. Gkika, C., Petala, A., Frontistis, Z., Bampos, G., Hela, D., Konstantinou, I., Mantzavinos, D. Heterogeneous activation of persulfate by lanthanum strontium cobaltite for sulfamethoxazole degradation (2020) Catalysis Today

4. D.Vlastos, M. Antonopoulou, A. Lavranou, I. Efthimiou, S. Dailianis, D. Hela, D. Lambropoulou, A. K.Paschalidou, P. Kassomenos, (2019) Assessment of the toxic potential of rainwater precipitation: First evidence from a case study in three Greek cities, Science of The Total Environment Volume 648, 1323-1332

5. V. Matthaiou, P. Oulego; Z. Frontistis, S. Collado; D. Hela, I. Konstantinou, D. Mantzavinos. (2019). Valorization of steel slag towards a Fenton-like catalyst for the degradation of paraben by activated persulfate. Chemical Engineering Journal, 360, 728-739

6. P.S. Konstas, D. Hela, A. Giannakas, T. Albanis, I. Konstantinou. Photocatalytic degradation of organophosphorus flame retardant TBEP: kinetics and identification of transformation products by Orbitrap mass spectrometry. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 99, 297-309, 2019.

7. V. Makrigianni A. Giannakas, Hela, D., M. Papadaki, Konstantinou, I. (2017) Adsorption of methylene blue dye by pyrolytic tire char in fixed-bed column. Desalination and Water Treatment 65. 346–358

8. Mantzos, N., Karakitsou, A., Hela, D., & Konstantinou, I. (2016). Environmental fate of the insecticide cypermethrin applied as microgranular and emulsifiable concentrate formulations in sunflower cultivated field plots. Science of the Total Environment, 541, 542-550.

9. Antonopoulou, M., Hela, D., & Konstantinou, I. (2016). Photocatalytic degradation kinetics, mechanism and ecotoxicity assessment of tramadol metabolites in aqueous TiO2 suspensions. Science of the Total Environment, 545-546, 476-485

10.Mantzos, N., Hela, D., Karakitsou, A., Antonopoulou, M., & Konstantinou, I. (2016). Dissipation and runoff transport of metazachlor herbicide in rapeseed cultivated and uncultivated plots in field conditions. Environmental Science and Pollution Research, ,23(20), 20517-2057

11.D. Lambropoulou, D. Hela, A. Koltsakidou and I. Konstantinou (2018).Overview of the pesticide residues in Greek Rivers: Occurrence and Environmental Risk Assessment. Eds: N. Skoulikidis, Dimitriou E. Karaouzas I.: The rivers of Greece:Evolution, current status and perspectives, Handbook of Environmental Chemistry, Springer, 59, 205-240

12. I. Konstantinou, D. Hela, D. Lambropoulou, T. Albanis, (2019) ‘’Monitoring and assessment of pesticides and transformation products in the Environment: Past and current issues and trends’’ in «Analysis of Pesticides in Food and Environmental Samples’’ Ed. Tadeo J.L., 2nd Eds., CRC Press, pp. 365-413

Number of publications, 68 (11/2020) Number of citations: >1700 (Scopus 20-5-2020)

H factor = 19 (Scopus 11/2020)

Πρόσφατα ερευνητικά έργα και χρηματοδοτήσεις (τα τελευταία 5 χρόνια)

1. Development of advanced oxidation processes (AOPs) with the use of nanomaterials and sunlight, for the removal of various organic toxic micropollutants, endocrine disrupters and cyanotoxins from natural waters and sewages (AOP-Nanomat), Thalis Project, 2011-2013.

2. Development of functional micro- and mesoporous hybrid materials for technology and environmental applications (POROTECH), Thalis Project, 2011-2013.

3. Dissipation, transport of selected pesticides in soil-water systems and the impact on soil microorganisms and selfsown floa in experimental field cultivations of energy crops (PEST-SOW-E-CROP), Archimedes Project, 2011-2013

4. Πρότυπο σύστημα διαχείρισης, ποιοτικής διασφάλισης και ελαχιστοποίησης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιδράσεων της παραγωγής προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας ENVIQUAMAN- Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας, Ήπειρος, ΕΣΠΑ, 2014-2020.

5. UniqELT-Exploiting the unique microbial diversity of Etoliko Lagoon to improve our understanding of the microbial community assembly, evolution, and global carbon cycle in sediments. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.-Ερευνητικά έργα για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας στην Επιστημονική Περιοχή «Η. Περιβάλλον και Ενέργεια» (2020-2023)

6. ΒΙΟ-FUSE -Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Aνταγωνιστικότητα, Eπιχειρηματικότητα και Kαινοτομία, ΕΣΠΑ, 2014-2020.