photo

Σπουδές/Εκπαίδευση

Πτυχίο: PhD
Έτος: 2014
Ίδρυμα: Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα: Χημείας

Πτυχίο: M.Sc.
Έτος: 2005
Ίδρυμα: Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα: Χημείας

Πτυχίο: B.S.
Έτος: 1990
Ίδρυμα: ΤΕΙ Μεσ/γγίου, Παρ. Άρτας
Τμήμα: Τεχν. Γεωπόνων

ΥΦΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: +30-26810 50248
e-mail:

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Μελέτη της ποιοτικής σύστασης των αιθέριων ελαίων από αυτοφυή και καλλιεργούμενα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά
 • Ανάπτυξη μεθόδων για την παραλαβή των φυτικής προέλευσης δευτερογενών μεταβολιτών και μελέτη των βιολογικών τους δράσεων.
 • Αξιολόγηση βιολογικών δράσεων φυσικών προϊόντων
 • Εναλλακτικά μέσα φυτοπροστασίας στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης φυτοπαρασίτων με στόχο την προστασία των αγρο-οικοσυστημάτων και την παραγωγή ασφαλών τροφίμων.
 • Ρύπανση νερών

Επαγγελματική Εμπειρία

2018-σήμερα Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Γεωπονίας, ΠΙ
2015–2018Ε.ΔΙ.Π., Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου
2002-2015Ε.ΤΕ.Π, Τμ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Ηπ.
1990-2002 Έκτακτη εκπαιδευτικός, Εργ. συνεργάτης, ΤΕΙ Ηπ., ΤΕΙ Μεσ/ίου
 • Συμμετοχή στην «Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας» της πράξης «An open-access Research Infrastructure of Target-Based Screening Technologies and Chemical Biology for Human and Animal health, Agriculture and the Environment (OPENSCREEN-GR)», ΠΙ (2020)
 • Τεχνικός υπεύθυνη για την ανάπτυξη της διαπιστευμένης εργαστηριακής μεθόδου “Ανίχνευση του Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici σε φυτά τομάτας”, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC, 17025:2005 (Ε.Σ.Υ.Δ.), Αρ.: 1100, Teiep (2017-2018)

Πρόσφατες και σχετικές δημοσιεύσεις

1. Yfanti P., Karkabounas A., Batistatou A., Tsapinou A., Leneti E., Manos G., Lekka M. E., “Study of potent cytotoxic activity of Helleborus cyclophyllus Boiss against a human adenocarcinoma cell line”, Cytotechnology (2020); doi.org/10.1007/s10616-020-00425-4(0123456789

2. Yfanti, P., Batistatou, A., Manos, G. Lekka M.E “The Aromatic Plant Satureja horvatii ssp. macrophylla Induces Apoptosis and Cell Death to the A549 Cancer Cell Line” American Journal of Plant Sciences 6 (2015) 2092-2103; doi.org /10.4236/ajps.2015.613210.

3. Patakioutas G., Dimou D., Yfanti P., Karras G., Ntatsi G., Savvas D “Root inoculation with beneficial micro-organisms as a means to control Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici in two Greek landraces of tomato grown on perlite” Acta Ηorticulturae ·1168, (2017) 277-286; doi.org /10.17660/ActaHortic .2017.1168. 36.

4. Kostoula O.K., Dimou D., Yfanti P., Douma D., Karipidis C., Kritsimas A. and Patakioutas G. “Morphological and physiological aspects of Crithmum maritimum L. (sea fennel, Apiaceae) symbiosis with Glomus intraradices and Bacillus amyloliquefaciens FZB42” Fresenius Environmental Bulletin 25 (2016) 1701-1713.

5. Patakioutas, G., Dimou, D., Kostoula, O., Yfanti, P., Kyrkas, D., Baltzoi, P., Tsirogiannis, I.L., Ntoulas, Ν. and Nektarios, P.A. “Turfgrass root system inoculation and colonization by a mycorrhizal fungus and other symbiotic micro-organisms and evaluation of its effects on green turf cover and growth” Acta Hort. 1122 (2016) 65-72; doi.org/ 10.17660/ActaHortic.2016.1122.9.

6. Patakioutas G., Dimou D., Kostoula O., Yfanti P., Paraskevopoulos A., Ntatsi G., Savvas D., Inoculation of tomato roots with beneficial micro-organisms as a means to control Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici and improve nutrient uptake and yield, ISHS Acta Horticulturae 1107 (2015) 141-148; doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1107.19.

7. Kostoula O., Dimou D., Yfanti P., Douma D., Karipidis Ch., Kritsimas A., Kyrkas D., Patakioutas G. “Crithmum maritimum L. in co-existence with Glomus intraradices and growth promoting bacteria. Acta Hortic. 1102 (2015) 163-170; doi.org/10.17660 /Acta Hortic. 2015.1102.20.

8. Baltzoi P., Tsirogiannis I.L., Dimou D., Kostoula O., Yfanti P., Patakioutas G. “Effect of Symbiotic Microorganisms on Turfgrass under Two Irrigation Regimes” International. Journal of Plant & Soil Science 8 (2015). 1-9; doi.org/10.9734/IJPSS/2015/19359.

Αριθμός Δημοσιεύσεων: 10 (18-10-2020), Αριθμός ετεροαναφορών: 10 (18-10-2020)

H factor = 2 (Scopus 18-10-2020)

Πρόσφατα ερευνητικά έργα και χρηματοδοτήσεις (τα τελευταία 5 χρόνια)

 1. ECOVARIETY: “Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων”, ΕΣΠΑ 2014-2020, 2018-2020.
 2. OLIVE_CULTURE: “Συμβολή στην ενίσχυση του ελαιοκομικού τομέα μέσω της προώθησης πιστοποιημένων ορθών καλλιεργητικών πρακτικών, εφαρμογής τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, δημιουργίας καινοτόμων τοπικών προϊόντων και υποστήριξης των σχετικών ΜΜΕ” Interreg IPA “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”, 2018-2020
 3. ΑΝΟΧΙΑ: “Η ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και διαχείριση”. Υποέργο 5 “Ποιοτική ανάλυση των εισροών των αποστραγγιστικών τάφρων στον Αμβρακικό και συμβολή τους στην ανάπτυξη της ανοξικής ζώνης”, EEEA 2009-2014, 2016-2017
 4. EOMYCO: ‘Επίδραση εφαρμογής μυκοριζών και άλλων βιολογικών σκευασμάτων σε φυτά καλλιεργούμενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης’’, Αρχιμήδης III, ΕΠΕΑΕΚ IΙΙ, 2012-2015
 5. PEST-SWOW-E-CROP: “Μελέτη της παραμονής, της μεταφοράς επιλεγμένων παρασιτοκτόνων στο σύστημα έδαφος-νερό, της αποτελεσματικότητας τους και των επιδράσεων τους σε μικροοργανισμούς του εδάφους και την αυτοφυή χλωρίδα σε πειραματικές καλλιέργειες”, Αρχιμήδης III, ΕΠΕΑΕΚ IΙΙ, 2012-2015