Ιστορία

Το Ινστιτούτο «Οικονομική Ανάλυση και Αλληλέγγυα Οικονομία» ιδρύθηκε με  τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 142/3-8-2018), ως ένα από τα έξι Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Π.Ε.Κ. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού εθνωφελούς και κοινωφελούς χαρακτήρα και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αντικείμενο λειτουργίας του Ινστιτούτου είναι η παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο της οικονομικής επιστήμης με εξειδίκευση στην ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων και στην προώθηση βιώσιμων μορφών ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.