Αποστολή

Αποστολή του Ινστιτούτου αποτελεί η ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων και η προώθηση εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης με επίκεντρο των άνθρωπο και το περιβάλλον. Ειδικότερα, με τη λειτουργία του Ινστιτούτου προσβλέπεται, σε συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις κ.α.), η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος βιώσιμης ανάπτυξης και εξυπηρέτησης κοινωνικών αναγκών τόσο τοπικού, όσο και ευρύτερου χαρακτήρα που θα επιτρέψει:

  • την ανάληψη συμβουλευτικών και αναπτυξιακών έργων και μελετών µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών κυρίως της τοπικής κοινωνίας της Ηπείρου,
  • την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων για τη μεθοδολογική και επιστημονικο−τεχνική προώθηση των σχετικών πεδίων του Ινστιτούτου,
  • την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα στις θεματικές περιοχές του Ινστιτούτου,
  • την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και προοπτικών της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
  • την ανάλυση των χαρακτηριστικών της οικονομίας συνολικά και των επιμέρους κλάδων παραγωγής και υπηρεσιών,
  • την καταγραφή και αξιολόγηση των επιδράσεων των εφαρμοζόμενων μέτρων πολιτικής στη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας συνολικά,
  • τη δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Οικονομικής Ανάλυσης για την καταγραφή των τοπικών οικονομικών μεγεθών της Περιφέρειας Ηπείρου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών,
  • τη δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας με στόχο την ανάλυση των συνθηκών και του κλίματος επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια, την εξαγωγή δεικτών για την επιχειρηματικότητα, απασχόληση και κοινωνική οικονομία και την αξιοποίηση αυτών για την χάραξη πολιτικής.