Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο
Ιωαννίνων

English

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου

Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.ΙΔ.) μη κερδοσκοπικού εθνωφελούς και κοινωφελούς χαρακτήρα και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει ιδρυθεί βάσει του άρθρου 7 του νόμου 4559, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142/τ.Α΄/03-08-2018.

Η επωνυμία «Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» για τις σχέσεις του Π.Ε.Κ. με το εξωτερικό μεταφράζεται σε «University Research Center of Ioannina» (U.R.C.I.).

Ινστιτούτα

Institute of Materials Science and Computing
Institute of Environment and Sustainable Development
Institute of Humanities and Social Studies
Institute of Biosciences
Institute of Economic Analysis & Solidarity Economy